ESG jako narzędzie zwiększania wartości firmy – dlaczego inwestorzy zwracają uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu?

biznes

podejmowania działań dążących do zapewnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. Zakłada składanie raportów niefinansowych, w których przedstawiane są podejmowane przez firmę działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. W ramach raportowania ESG prezentowane są kwestie obejmujące szereg aspektów mogących podlegać ocenie przez inwestorów oraz pozostałych interesariuszy. 

Jakie działania definiowane są jako ESG? 

Jako ESG definiowane są działania podejmowane w trzech obszarach działalności firmy – środowiskowym (ang. environmental), społecznym (ang. social) i ładu korporacyjnego (ang. corporate governance). 

Obszar środowiskowy

Działania z obszaru środowiskowego odnoszą się do sposobu korzystania przez firmę z zasobów zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych. Istotną rolę odgrywają więc takie czynniki, jak:

  • ilość i rodzaj wykorzystywanej energii, 
  • emisja gazów cieplarnianych, 
  • efektywność w gospodarowaniu zasobami naturalnymi, 
  • ilość i sposób utylizacji wytwarzanych odpadów. 

W obszarze środowiskowym uwzględnione zostają również wszystkie inne działania firmy, które mają wpływ na środowisko naturalne i bioróżnorodność

Obszar społeczny 

Obszar społeczny działalności przedsiębiorstwa obejmuje działania posiadające wpływ na otoczenie społeczne, a więc pracowników, klientów, dostawców oraz społeczność lokalną. Dotyczą one przede wszystkim zarządzania pracownikami oraz poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych. Pod uwagę brane są również wszystkie działania podejmowane w celu zapewniania inkluzywności w miejscu pracy. 

Obszar ładu korporacyjnego 

Działania z obszaru ładu korporacyjnego dążą do wdrożenia wewnętrznego systemu nadzoru firmy. Składają się na niego różnorodne procedury, standardy oraz mechanizmy, służące: 

  • zapewnieniu zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa, 
  • usprawnieniu procesów podejmowania decyzji, 
  • zapewnieniu efektywnego zarządzania firmy, 
  • uwzględnieniu potrzeb inwestorów i innych interesariuszy. 

biznes

ESG a zwiększanie wartości firmy 

ESG może pomóc w zwiększeniu wartości firmy. Pozwala zmniejszyć obciążenia informacyjne, usprawnić zarządzanie ryzykiem i zdobyć utalentowanych pracowników. Ułatwia także pozyskanie funduszy inwestycyjnych, co przyczynia się do przyspieszenia rozwoju firmy i pozwala jej osiągnąć wymierne korzyści finansowe. Do zwiększenia wartości firmy przyczyniają się również zdobycie zaufania inwestorów i pozyskanie nowych klientów. 

Zmniejszenie obciążeń informacyjnych 

Wdrożenie koncepcji ESG w firmie wprowadza obowiązek stosownego raportowania, które pozwala na znaczną redukcję kosztów związanych z obciążeniem informacyjnym. Jest to możliwe dzięki: 

  • zwiększeniu przejrzystości wymaganych w przedsiębiorstwie informacji na temat zrównoważonego rozwoju, które ułatwia pozyskanie istotnych danych zarówno z łańcucha dostaw, jak i od partnerów biznesowych, 
  • ograniczeniu ilości dodatkowych próśb o udzielenie informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, wystosowanych przez różnorodne podmioty zewnętrzne. 

Dzięki raportowaniu ESG i zmniejszeniu obciążeń informacyjnych firma jest w stanie zaoszczędzić rocznie od 24000 do nawet 41000 euro

Usprawnienie zarządzania ryzykiem 

ESG przyczynia się do integracji kontroli ryzyka finansowego ze zrównoważonym rozwojem. Pozwala to usprawnić zarządzanie ryzykiem i przynosi wymierne korzyści dla prowadzonych przez firmę interesów. 

Zdobycie utalentowanych pracowników

Współcześnie poszukujące pracy osoby coraz częściej przywiązują wagę do pozapłacowych aspektów zatrudnienia. Dzięki koncepcji ESG firma ma większą szansę na spełnienie ich wymagań i w efekcie zdobycie utalentowanych pracowników. 

Pozyskanie funduszy inwestycyjnych

Wdrożenie założeń ESG w firmie i sporządzanie stosownych raportów umożliwia pozyskanie funduszy inwestycyjnych ze środków unijnych

Zdobycie zaufania inwestorów

Firma, której działania są zgodne z koncepcją ESG, zyskuje większe zaufanie w oczach inwestorów, którzy poszukują profesjonalnych, wiarygodnych i odpowiedzialnych partnerów biznesowych. 

Pozyskanie klientów 

Wprowadzenie ESG w firmie sprzyja również pozyskaniu nowych klientów. Konsumenci znacznie chętniej decydują się bowiem na zakup produktów lub usług przedsiębiorstw, które wykazują się dbałością o środowisko naturalne. 

Wyniki przeprowadzonych badań rynku jasno pokazują, że znaczna większość inwestorów uważa, iż raportowanie ESG odgrywa kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji o podjęciu współpracy i przyznaniu finansowania. Aż jedna trzecia wszystkich inwestorów jest w stanie obniżyć wycenę spółki lub całkowicie zrezygnować z inwestycji, jeżeli nie spełnia ona wymogów ESG. W ich oczach troska o środowisko naturalne i prawa człowieka, a także  rzetelna komunikacja z inwestorami stanowią podstawę w budowaniu długofalowej, lukratywnej współpracy.